<<

Michael Shea

Source: "Men of Buffalo," Chicago: A. N. Marquis & Co, 1902

>